fbpx

טרקים בנפאל

nepaltreksil@gmail.com

תנאי השימוש באתר

להלן מספר נקודות אודות המידע והשירותים המוצעים באתר.

o  הזמנת השירותים מאת ספקי השירותים (כדוגמת חברת טיסה, מלונות, סוכנות נסיעות ועוד) נעשית בכפוף לזמינותם. התשלום עבור השירותים הנ"ל מתבצע ישירות מול ספקי השירותים.

o  מובהר ומוסכם על המזמין, כי אין גיא לוי נושא באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים בעזרת גיא לוי, טיבם, איכותם והתאמתם למזמין. בעניין זה יהיה על המזמין ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.

o  גיא לוי אינו פועל אלא כשליח מטעם המזמין ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין המזמין לבין ספקי השירותים השונים בפועל. לפיכך, לא תחול על גיא לוי כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים, ו/או מי מטעמם, ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

o  אין גיא לוי נושא באחריות כלשהי בקשר למידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר נמסר למזמין מאת, או שמקורו מאת, צדדי ג', לרבות ספקי השירותים השונים; על המזמין מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור לעיל, ולא תהיה למזמין כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד גיא לוי.

o  גיא לוי עושה כל מאמץ כדי לוודא שכל המידע שנמסר למזמין מאת ספקי השירות הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדויק, אולם אין הוא אחראי לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם, לרבות התאמת המצגים שסופקו למזמין על ידי אותם ספקי שירותים, או שמקורם של אותם מצגים באותם ספקי שירותים, עם המציאות.

o  האחריות על שיבוץ החדרים במקומות הלינה השונים ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות, ו/או טיבם, במקומות הלינה הינה באחריות המלונות ו/או ספקי השירותים בלבד, והדבר אינו נמצא באחריות גיא לוי.

o  גיא לוי אינו נושא באחריות כלשהי לעיכובים, שינויים וביטולים של נסיעות, טיסות, אובדן/ עיכוב כבודה. בעניין זה יהיה על המזמין ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.

o  על המזמין לבדוק עם כל ספק שירותים מה השעה היעודה לקבלת השירות, לרבות נסיעות, טיסות, מקונות לינה, השכרת רכב וכד' – לא תישמע מהמזמין טענה כלשהי בקשר לאי קבלת שירות מתאים עקב איחור, כלפי גיא לוי. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לאחר בזמני אספקת השירותים שלו, והדבר אינו באחריות גיא לוי. על המזמין ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.

o  על המזמין לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. במקרה של תביעה, על המזמין לפנות ישירות לחברת הביטוח. את הזמנת הביטוח חובה לבצע לפני הטיסה. מומלץ אף לבטח את הכבודה שברשות המזמין. אין גיא לוי אחראי במקרה שהמזמין לא רכש ביטוח טרם נסיעתו. כמו כן, המזמין נדרש לבדוק בעצמו לפני נסיעתו את הצורך בתרופות ובחיסונים לארץ אליה הוא מתעתד לנסוע, ולא תחול אחריות כלשהי על גיא לוי בנושא זה.

o  באחריות המזמין בלבד להצטייד בדרכון בתוקף ובוויזה לארץ אליה הוא מתעתד לנסוע.

o  גיא לוי מפנה את תשומת לב המזמין לאזהרות מסע בפרסומי משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחון לאומי ולהמלצות למטייל באתר משרד החוץ; אין לגיא לוי אחריות כלשהי לאמור בפרסומים אלו; האחריות להישמע לאזהרות הנ"ל תהא על המזמין בלבד, ולא תחול על גיא לוי אחריות כלשהי בנושא זה.

o  בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה, על המזמין לפנות בהקדם ובמישרין לספק השירותים המתאים. פרטי ספק השירותים נמסרו למזמין על ידי גיא לוי טרם ביצוע ההתקשרות עם אותו ספק שירותים. זכותו של המזמין לתבוע ישירות את ספקי השירותים, כולם או חלקם, בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל של אותם ספקי שירותים.

o  מובהר ומוסכם על ידי המזמין, כי אין באמור בהזמנה זו כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק שירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו, והדבר אינו נמצא באחריות גיא לוי. על המזמין ללבן תלונותיו בעניין זה ישירות מול ספק השירותים.

o  בעצם שימוש באתר, ניתנת הסכמת המזמין לכל האמור בה, לרבות כל התניות הפטור, ובכל קרה יהיה המזמין מושתק מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך. 

he_ILHebrew

טיול לנפאל מתכננים רק עם מקצוענים!

לשיחת היכרות ללא עלות השאירו פרטים

הפנייה התקבלה בהצלחה!

נחזור עם מענה מקצועי תוך 24 שעות

דילוג לתוכן